Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona

INFORMACIÓ SOBRE ELS EFECTES DEL RDL 20/2012 AJUNTAMENT TARRAGONA
23 Juliol 2012

INFORMACIÓ SOBRE ELS EFECTES DEL RDL 20/2012 EN LES CONDICIONS LABORALS I EN LES RETRIBUCIONS DELS FUNCIONARIS I FUNCIONÀRIES MUNICIPALS

 En reunió de la mesa negociadora del passat dia 24 de juliol es van tractar, entre d'altres temes, les repercusions del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat sobre les condicions laborals i les retribucions del personal funcionari d'aquest ajuntament.

En les properes setmanes, des d'ASEMIT aportarem propostes a la negociació buscant evitar o minimitzar l'impacte en els empleats municipals de les mesures previstes en l'esmentat RDL, tals com la suspensió de la paga extraordinària del mes de desembre, la supressió d'indemnitzacions/gratificacions en els casos de jubilació i altres supòsits i la retallada en les prestacions per incapacitat temporal.

A títol informatiu, us exposem a continuació la proposta actual de la Corporació en relació a les prestacions d'incapacitat temporal, amb efectes retroactius des del 15 de juliol de 2012. Intentarem millorar-ne les condicions durant la negociació, però de moment és el que la Corporació aplicarà, en substitució del previst a l'Acord/Conveni i a la Instrucció sobre situacions d'IT:

"PRIMER.- Modificar el redactat del segon paràgraf de l’article 13 de l’Acord sobre les condicions de treball del personal funcionari, de manera que sigui el següent:

“Es determinen els següents complements a les prestacions per incapacitat temporal del personal afectat pel present Acord:

1.- Quan la situació d’incapacitat temporal sigui per contingències comunes:

1.1.- Durant els tres primers dies es reconeix un complement retributiu, fins assolir el 50% de les retribucions que es venien percebent el mes anterior al de causar-se la incapacitat, quan es presenti justificant mèdic acreditatiu de la impossibilitat de treballar.

1.2.- Des del dia quart fins el vintè, ambdós inclosos, es reconeix un complement retributiu que, sumat la prestació económica reconeguda per la Seguretat Social, la suma d’ambdues quantitats assoleixi el 75% de les retribucions que vinguessin corresponent en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.

1.3.- A partir del vintiunè dia i fins el norantè, ambdós inclosos, es reconeix la totalitat de les retribucions, bàsiques i complementàries.

1.4.- Amb caràcter excepcional, s’estableix un complement, fins assolir el 100% de les retribucions que venien gaudint en cada moment, en els supòsits d’hospitalització i/o intervenció quirúrgica, des del primer dia de la incapacitat temporal.

2.- Quan la situació d’incapacitat temporal sigui per contingències professionals, la prestació reconeguda per la Seguretat Social serà complementada, des del primer dia, fins assolir el 100% de les retribucions que vinguessin corresponent en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.

SEGON.- Aquesta modificació tindrà efectes retroactius des del 15 de juliol de 2012".

 

ENS CAL RESPOSTES DELS NOSTRES POLÍTICS!!!!

http://www.tarragonaradio.cat/detalleOM.asp?id=25976&t=LAjuntament_fara_el_possible_per_no_aplicar_noves_retallades_als_funcionaris

http://www.tarragona21.com/pau-perez-farem-tot-el-possible-per-evitar-que-les-retallades-de-rajoy-afectin-als-nostres-funcionaris/

http://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZDAAE9253-CB9D-26B0-1E54383CCF10D644/20120723/alcalde/planta/mantiene/extra/navidad/empleados

 

http://noalafuncionariofobia.blogspot.com.es/

http://desdeunfaro.blogspot.com.es/2011/06/funcionarios-cabreados.html

Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona asemit@asemit.com
Dissenyada i programada per AjLombarte ajlombarte@yahoo.es