Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona

PUBLICADA LA "LLEI DE LES RETALLADES"
22 Març 2012

Publicada la Llei d'acompanyament de pressupostos
LLEI 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics.
 
En el Capítol IV d’aquesta llei s’inclou la conculcació dels drets dels treballadors i treballadores del sector públic per part del Govern de la Generalitat i que passem a detallar:
 
- Reducció dels dies d'assumptes personals, de 9 a 6 (Article 96.3)
- Supressió del dret a gaudir d'un a reducció d'un terç de la jornada per cura d'un fill/a, amb el 100% de la retribucions, durant el primer any a partir del naixement (Article 97).
- Reducció aproximada d'un 25% per causa d’incapacitat Laboral Transitòria per malaltia comuna a partir del tercer mes de baixa (Addicional sisena, punt 1).
- Supressió dels acords i pactes sindicals que estableixin qualsevol sistema de premis vinculats als anys de serveis prestats consistents prestació econòmica (Addicional sisena punt 2).
- Deducció proporcional de retribucions per càlcul de la diferencia en còmput mensual entre la jornada reglamentaria de treball i l’efectivament realitzada pels empleats públics, sempre que no resulti justificada, a mes de la  sanció corresponent (Addicional vuitena).
- Discriminació dels agents del cos de Mossos d'Esquadra, que no podran acollir-se dret a gaudir d'un període d’excedència voluntària d'una durada mínima d'un any i màxima de tres durant el qual tenen dret a la reserva del lloc de treball i al còmput del temps a efectes de triennis i grau personal, un dret que la llei perrnet a la resta de funcionaris (Transitòria sisena).
 
A això cal afegir la reducció salarial per aquest any, que pot arribar al 5% sobre les retribucions anuals, la supressió del complement de productivitat, eliminació del FAS, supressió de l’aportació al Pla de pensiona i dels ajuts al rnenjar, així com l’ impagament del darrer tram de l'Acord d'Equiparació.
Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona asemit@asemit.com
Dissenyada i programada per AjLombarte ajlombarte@yahoo.es